Οργανόγραμμα

Η διάρθρωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας, σχεδιάστηκε ώστε να ικανοποιεί τις πελατοκεντρικές, λειτουργικές και ενδοεπικοινωνιακές της ανάγκες με στόχο την απρόσκοπτη κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και τον αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας της. Η δομή αυτή, προσδίδει την απαραίτητη ευελιξία μέσω της λειτουργίας μικτών διαλειτουργικών ομάδων, ελαχιστοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και αποτρέποντας τις αλληλοεπικαλύψεις.