Κανόνες Δεοντολογίας

Η Insilico έχει θεσπίσει Γενικούς Κανόνες Συμπεριφοράς (Κώδικα Δεοντολογίας), αναφορικά τον τρόπο συνεργασίας της με τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες της.

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών από την πλευρά του συμβούλου, ισχυροποιώντας τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ συμβούλου και επιχείρησης.

Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας Insilico Consulting.

  • Η Insilico προσφέρει τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της παρουσιάζοντας τα πραγματικά προβλήματα χωρίς να υπόσχεται αποτελέσματα για τα οποία δεν είναι βέβαιη ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν.
  • Τηρούνται οι κανόνες εμπιστευτικότητας όπως αυτοί περιγράφονται στις εκάστοτε συμβάσεις εμπιστευτικότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων συνεργασίας.
  • Δεν κοινοποιούνται στοιχεία που έχουν συλλεχθεί ή έχουν πέσει στην αντίληψη του συμβούλου, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όσο και μετά το πέρας αυτού, χωρίς την έγγραφη άδεια της επιχείρησης.
  • Πριν την έναρξη της εκάστοτε συνεργασίας, ο πελάτης ενημερώνεται για πιθανές άλλες συνεργασίες της insilico με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.
  • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών υπηρεσιών προκύψουν προβλήματα, ενημερώνεται εγγράφως η επιχείρηση.
  • Η αμοιβή και το ακριβές αντικείμενο της συνεργασίας, συμφωνούνται πριν από την έναρξή του και επικυρώνονται με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας.
  • Οι συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ της Insilico και του πελάτη, περιλαμβάνουν την Αναλυτική Περιγραφή των Εργασιών (ΑΝΠΕ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Στην ΑΝΠΕ, περιγράφονται λεπτομερώς οι φάσεις υλοποίησης του έργου, τα παραδοτέα ανά φάση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
  • Ο σύμβουλος διασφαλίζει ότι τα στελέχη του, προσφέρουν σε όλες τις περιπτώσεις την ίδια ποιότητα υπηρεσιών, είτε πρόκειται για μόνιμο προσωπικό του συμβούλου, είτε για εξωτερικούς συνεργάτες.