Συχνές Ερωτήσεις

  • ISO 9001:2008 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

    Το πλέον δημοφιλές πρότυπο, η εφαρμογή του οποίου όχι μόνο διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων /υπηρεσιών και τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησης, αλλά οδηγεί και στην προβολή της στο διεθνές καταναλωτικό κοινό.

  • ISO 20000 - Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής

    Το ISO 20000 προσφέρει τις καλύτερες πρακτικές και τις προδιαγραφές για το σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής.

  • ISO 27001 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών

    Το Πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 δίνει τις βασικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστημάτων Ασφάλειας και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικός σκοπός είναι η περιφρούρηση της διαβάθμισης των επιχειρησιακών διαπραγματεύσεων. Εστιάζει στην αναγνώριση και την καταγραφή κινδύνων και αδυναμιών του συστήματος της επιχείρησης, στην καθιέρωση μηχανισμών απάλειψής τους –όπου αυτό είναι δυνατό– καθώς και στην καθιέρωση μηχανισμών για τη γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά ασφάλειας. Στα τέλη του 2009 είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 12.934 πιστοποιητικά ISO/IEC 27001:2005 σε 117 χώρες, σημειώνοντας 40% αύξηση έναντι του 2008 (9.246 σε 82 χώρες).

  • Άλλα Πρότυπα