Διαχείριση Έργων

Τα στελέχη της insilico consulting διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης έργων και χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές, τόσο για το σχεδιασμό των επί μέρους φάσεων και υποέργων, όσο και για την μηχανογραφική υποστήριξη που είναι απαραίτητη στη διαχείριση μεγάλου όγκου στοιχείων και δεδομένων. Η Insilico Consulting προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τα οποία επιλέγονται προσεκτικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκάστοτε πελατών της. Συγκεκριμένα η Insilico Consulting παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για:

  • Τον Σχεδιασμό, Εκπόνηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων και Έργων με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων από αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Την Εκπόνηση μελετών και υποστήριξη, τόσο Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, όσο και Τελικών Δικαιούχων, για την πιστοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας βάσει του υπάρχοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τη Διαχειριστική Επάρκεια από το ΕΣΠΑ.