Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, όπου η συμπίεση του κόστους και η εξοικονόμηση πόρων είναι επιτακτική ανάγκη, είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση να μπορέσει να αξιολογήσει και να επανακαθορίσει την οργανωτική της δομή και λειτουργία, προκειμένου να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία της και να προχωρήσει στην επιχειρησιακή βελτίωση.

Ο Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών (Business Process Reengineering) είναι μια σύγχρονη μέθοδος αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών μιας επιχείρησης. Η Insilico Consulting μέσα από μια σειρά σύγχρονων και εφαρμοσμένων τεχνικών ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης, προτείνει ουσιαστικές λύσεις για το ριζικό ανασχεδιασμό των λειτουργικών αδυναμιών, στοχεύει στον ανασχεδιασμό της επιχειρηματικής δομής και λειτουργίας με γνώμονα την επιχειρηματική βελτίωση.