Υπηρεσίες

Η insilico consulting, διαθέτει τεχνογνωσία για την υποστήριξη –μέσω ενός ευρύτατου φάσματος υπηρεσιών και προϊόντων– των συνεχώς αυξανόμενων και διαφοροποιούμενων αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων / οργανισμών, βασιζόμενη στα σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας και προσφέροντας τη δυνατότητα ανταπόκρισης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνοποίησης των αγορών. Ενδεικτικά παρεχόμενες υπηρεσίες από την εταιρεία είναι οι:

  • Εκπόνηση και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων και Έργων με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων από αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων για την Ποιότητα το Περιβάλλον, την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 & ISO 18001).
  • Εκπόνηση μελετών και υποστήριξη, τόσο Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, όσο και Τελικών Δικαιούχων, για την πιστοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας βάσει του υπάρχοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τη Διαχειριστική Επάρκεια από το ΕΣΠΑ.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οργάνωσης διοίκησης και εν γένει λειτουργίας μιας επιχείρησης, μέσα από την εκπόνηση διαγνωστικών μελετών και την αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμό των διαδικασιών της
  • Σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εν γένει προώθηση εφαρμογών πληροφορικής
  • Διαμεσολάβηση για την εξεύρεση εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών συμβούλων
  • Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και τη διοργάνωση συνεδρίων σχετικά με τα προαναφερόμενα θέματα