Η εταιρεία

Η Insilico Consulting είναι ένας πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει τους πελάτες της στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, τη βελτίωση των επιδόσεων και την ενίσχυση της αξίας της επιχείρησης.

Στόχος της Insilico Consulting είναι η εδραίωσή της ως δυναμική, ευέλικτη και καινοτόμα εταιρεία, που ενσωματώνει τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και τα συστήματα διοίκησης μετατρέποντάς τες σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Insilico Consulting ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2008, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, μετατρέποντας τη γνώση σε αξία.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Insilico Consulting καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, της οργάνωσης των επιχειρήσεων, του σχεδιασμού και ανάπτυξης διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης και την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Απόρροια του κώδικα δεοντολογίας που υιοθετεί αλλά και της υψηλής προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η εξειδίκευση του συμβούλου, η insilico consulting παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου που απευθύνονται οι πελάτες της και χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα.